Nhongsuerpittayakhom School

 

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลวังประจบ  จังหวัดตาก  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511  มีเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่    ทางด้านตะวันออกของโรงเรียน มีหมู่บ้านคลองเจริญ เป็นเขตติดต่อกับอำเภอลานหอย จังหวัดสุโขทัย

บริหารงานโดย ผู้อำนวยการ นายภูธนภัส  พุ่มไม้    มีครูและบุคลากรทั้งหมด จำนวน22 คน   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 342 คน    เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางให้บริการด้านการศึกษา  มีเขตการบริการ  3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองเสือ บ้านสักใหญ่ และบ้านสะพานสอง

พื้นที่โดยรอบและหมู่บ้านในเขตบริการ  เป็นชุมชนชนบท ชาวบ้านส่วนใหญ่ อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีงานประเพณีวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เช่น การจัดงานบุญบั้งไฟ   มีหัตถกรรมประจำท้องถิ่น คือ การทอผ้าไหม  ทอเสื่อ  ชุมชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ประกอบอาชีพด้วยการทำเกษตรกรรม  รับจ้าง  มีฐานะค่อนข้างยากจน

โรงเรียนกำหนดนโยบายตามหลักสูตรการศึกษา ปี 2551  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม   มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิต  พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ปลูกฝังคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์ ร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย นักเรียนมีสุขอนามัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกประเภท  มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา และศิลปะ  ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมของไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  นักเรียนมีทักษะชีวิต   มีคุณธรรม นำเอกลักษณ์ไทย   ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง

 

นายภูธนภัส  พุ่มไม้

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

 

บุคลากร

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

Teacher.Wassana

นางวาสนา  ยอดดำเนิน

Teacher.Pattarawan

นางภัทรวรรณ ยงค์ชัย

 Teacher.Orapin

นางอรพิน ภิญโญ

Teacher.Somthawin

นางสาวสมถวิล อินจินา

Teacher.Napaporn

นางนภาพร  จินดา

 Teacher.Nittaya

นางนิตยา  หลวงแนม

Teacher.Wassana

นางวาสนา  เปล่งปลั่ง

Teacher.Anuchun

นางสาวอัญชัญ  อินพ่วง

 Teacher.Supap

นางสุภาพ  บุญราชแขวง

Teacher.Ananya

นางอนัญญา  ทัดไทย

Teacher.Kanittha

นางสาวขนิษฐา  สกุลวา

Teacher.Pirat

นายไพรัตน์  หอมมาลา

 Teacher.Sunee

นางสาวสุนีย์  นันทวงษ์

Teacher.Tanapon

นายธนพล   โทนสังข์อินทร์

Teacher.Wilaiporn

นางสาววิไลพร  ธีรกีรยุต

Teacher.Supakkajee

นางสาวสุภัคจี  คล้ายทับทิม

Teacher.Wiyada

นางสาววิยะดา  พลคิด

 Teacher.Precha

นายปรีชา  ทองแก้ว

Teacher.Piroj

นายไพโรจน์   ฟักทองอยู่

Teacher.Sarayoot

นายศรายุทธ์  ทุมชะ

 

นายเกรียงเดช  อินทนานนท์

คุณธรรม

Advertisements

Responses

  1. […] see more photo […]

  2. […] see more photo […]


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s