คำศัพท์น่ารู้ในโลกไซเบอร์

คำศัพท์ไอที

1)  DATA (ดาต้า) หมายถึง  ข้อมูล ทุกสิ่งที่นำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
2) DATABASE หมายถึง ฐานข้อมูล ที่รวมของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ค้นคืนได้ง่าย
3)  DIGITAL หมายถึง  ดิจิตอล, การแสดงข้อมูลในรูปของตัวเลข
4)  FILE  (ไฟล์) หมายถึง แฟ้มข้อมูล กลุ่มของเรดคอร์ดตั้งแต่ 1 เรดคอร์ดขึ้นไปรวมถึงมีความหมายเกี่ยวพันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรดคอร์ดของพนักงานทั้งหมดในบริษัท
5) HARDWARE  (ฮาร์ดแวร์) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอมอนิเตอร์ เคส ฮาร์ดดิสก์
6)  SOFTWARE  (ซอฟต์แวร์) หมายถึง โปรแกรมควบคุมระบบ โปรแกรมอำนวยความสะดวกหรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ( sortware packege : โปรแกรมสำเร็จรูป )
7) LOGIN  หมายถึง การติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
8) LOGOUT หมายถึง การเลิกติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เลิกการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์
9) LOAD  หมายถึง บรรจุ การบรรจุโปรแกรมจากแผ่นจานแม่เหล็กลงสู่หน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์
10) MODEM หมายถึง โมเด็ม อุปกรณ์รอบนอกชนิดหนึ่งซึ่งช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถส่งและรับข้อมูล ผ่านทางสายโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลมีหน้าที่แปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเทอร์มิ นอลเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสายโทรศัพท์และเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้ากลับเป็นสัญญาณ คอมพิวเตอร์เมื่อถึงปลายทาง ย่อมาจาก “Modulate Demodulator”
11) ON-LINE  (ออนไลน์) หมายถึง การทำงานโดยการติดต่อสื่อสารโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การทำงานโดยอยู่ในความควบคุมของซีพียู เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้า ON-LINE จะรับข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จะไปรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
12) NETWORK หมายถึง  เครือข่าย ระบบที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายการสื่อสารผ่านส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในระบบนั้น เช่น เครือข่ายของระบบโทรคมนาคม ,เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งต้องอาศัยเชื่อมโยงกับระบบโทรคมนาคมด้วย หรือ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อต่อกันเป็นกลุ่มโดยระบบเครือข่ายมีทั้งระบบเครือข่าย คลุมพื้นที่กว้าง (LAN :Local Area Network) , ระบบเครือข่ายส่วนบุคคลหรือกึ่งส่วนบุคคลปกติไว้ใช้รับส่งข้อมูลเชิง พาณิชย์  (VAN : Value-Added Network), ระบบเครือข่ายในเขตปริมณฑล (MAN : Metropolitan Area Network) ระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย (CAN : campus Area Network)
  13)  PASSWORD หมายถึง รหัสผ่าน รหัสซึ่งเป็นความลับ รู้เฉพาะผู้ใช้งานเพียงคนเดียวใช้ในการติดต่อระบบที่มีผู้ใช้งานหลายคนเพื่อ ป้องกันบุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เข้าถึงโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูล
  14)  IP หรือ Internet Protocol หมายถึง มาตรฐานในการติดต่อสื่อสารเลเยอร์ (Layer) ที่ 3 (มาตรฐาน ISO มี 7 Layer) ของเครือข่ายที่ควบคุมกิจกรรมในการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์ เน็ต
15)  IRC หรือ Internet Relay Chat หมายถึง โปรแกรมบริการ ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในระบบอินเตอร์ เน็ต
16)  ISP หรือ Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต โดยคดค่าบริการจากเวลาในการใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัตราค่าบริการขึ้นกับบริษัทของแต่ละประเทศ ตัวอย่างผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เช่น เคเอสซี , ไอเน็ต, เอเน็ต, ล็อกซ์อินโฟ, เอเชียเน็ต เป็นต้น

17)  MIME ย่อมาจาก Multipurpose Internet Mail Extensions หมายถึง มาตรฐานสำหรับระบุชนิดของข้อมูล ซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อการแนบไฟล์ไปกับอี-เ มล์ (E-mail) แต่ต่อมาถูกใช้ในหลายๆ งาน เช่น ระบบเวบ (Web) ด้วย เช่น เท็กซ์/เอชทีเอ็มแอล (text/html) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และเป็นข้อมูล HTML
            18)   SLIP หรือ Serial Lind Internet Protocol หมายถึง ข้อกำหนด หรือวิธีของการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตแบบอนุกรม โดยผู้ใช้หรือบริษัทใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม (Modem) โดยไม่ต้องผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host computer) เพื่อเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ตการเชื่อมโยง “SLIP” ต้องเช่าจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
            19)  TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol หมายถึง กฏเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันในระบบอินเตอร์เนต ให้ติดต่อกันได้โดย IP ทำหน้าที่แยกข่าวสาร (Message) เป็น Package ย่อยๆ ส่วน TCP ทำหน้าที่จัด และรวม packets ทั้งหมดเป็นข่าวสาร
            20) VOIP  ย่อมาจาก Voice Over IP หรือ Voice Over Internet Protocol หมายถึง เทคโนโลยีส่งข้อมูลแบบเสียง โดยนำข้อมูลเสียงมา แปลงให้อยู่ในรูปของ Packet แบบ IP แล้วส่งไปในเครือข่าย
            21) CAD ย่อมาจาก Computer Aided Design หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบหรือเขียนแบบเครือข่าย
            22) CAI ย่อมาจาก Computer Aided Instruction หมายถึง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนวิชาความรู้ต่างๆ
            23) CERT ย่อมาจาก (Computer Emergency Response Team) หมายถึง องค์การที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไวรัสชนิดต่างๆ รวมทั้งบริการส่งอี-เมล์ (e-mail) เตือนภัยต่างๆ ทั้งไวรัสจริง และไวรัสปลอม  ดู http://www.cert.org
            24) CIAC ย่อมาจาก Computer incident Adcisory Capability หมายถึง หน่วยงานหนึ่งในอเมริกาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรายชื่อไวรัสในคอมพิวเตอร์ที่ มีจริงและที่หลอกเล่น รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในแวดวงคอมพิวเตอร์
            25) Computer หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ทั้งตัว เลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่างๆ โดย คุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือ การที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าได้ หรือโปรแกรมได้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็วหรือเครื่องจักรสมองกล เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้หลายอย่าง ตั้งแต่งานพิมพ์เอกสาร บันทึกและประมวลผลข้อมูล คำนวณ การทำบัญชี การใช้เป็นเครื่องมืออัตโนมัติ เป็นสำนักงานอัตโนมัติและใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านข้อมูลและ สารสนเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งตามความสามารถในการทำงานได้หลายแบบ ตั้งแต่ไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มินิคอมพิวเตอร์  เมนเฟรม ไปจนถึง ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
           26)  Computer Down หมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ณ ขณะนั้นเนื่องจากเสีย กำลังซ่อมบำรุง กำลังปรับปรุงระบบใหม่ หรือกำลังพัฒนา(w)โปรแกรมต่างๆ เป็นต้น
           27)  Host Computer หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรง เรียกว่า “คอมพิวเตอร์แม่ข่าย”
           28) SCSI ย่อมาจาก Small Computer  System Interface หมายถึง การเชื่อมโยงแบบสมรรถนะสูงระหว่างอุปกรณ์กับข้อมูลความเร็วสูงกับบัสของ เซิร์ฟเวอร์ (Server) สามารถใช้กับอุปกรณ์ภายนอก คล้าย EDIE แต่มีราคาสูงกว่า สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันมากกว่า 15 ตัวความเร็วสูงและแม่นยำประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่า EIDE
           29)  ISP หรือ Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยคิดค่าบริการจากเวลาในการใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัตราค่าบริการขึ้นกับบริษัทของแต่ละประเทศ
            30) M-Commerce หมายถึง การทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย หรืออุปกรณ์มือถือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เพจเจอร์ เครื่องโน้ตบุ๊ค ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี WAP(Wireless Application Protocol) และบูลทูธ (Bluetooth)
            31)  EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้องค์กร ทางธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ หรืออื่นๆ ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ลดเอกสารลงได้มาก รวมทั้งเชื่อมโยงกกับระบบการควบคลุมคลังสินค้าได้ดี
            32)  Internet Banking หรือ Web Banking หมายถึง การทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ สอบถามยอดเงิน เป็นต้น
            33)  WAP ย่อมาจาก Wireless Application Protocol หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งสามารถทำให้อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องปาล์ม (Palm) หรือแม้แต่เพจเจอร์ กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับอินเตอร์เน็ตไร้สาย
            34)  Dynamic Web Page เป็นเวบเพจ ( Web Page) หรือโฮมเพจ (Home Page) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือรับเปลี่ยนแบบโต้ตอบ โดยขึ้นกับการตอบสนองของผู้ใช้ ที่ใช้ผ่านเวบ เบราเซอร์ (Web Browser) ของผู้ใช้ Dynamic Web Page ทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าสามารถควบคุมการค้นหาแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นๆ การสร้างอาจใช้รูปแบบ (FORM) ของเอชทีเอ็มแอล  (HTML) หรือใช้ซีจีไอ (CGI) หรือใช้ภาษาสคริปต์ (Script) ต่างๆ เช่น Java Script, Jscritp และ VB Script เป็นต้น
           35)  Static Web Page หมายถึง เป็นเวบเพจ (Web Page) หรือโฮมเพจ (Home Page) ที่ถูกกำหนดตายตัว จะเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีถูกแทนหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ควบคุมระบบเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโต้ตอบ หรือควบคุมการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้
           36)  Web, World Wide Web, WWW หมายถึง ระบบบริการในการค้นหาข้อมูล ที่รวมทั้ง (Hypertext) กราฟิก และเสียงในระบบอินเตอร์เน็ตหน้าเวบเพจหนัาแรกของเวบไซต์ที่ปรากฏภายหลังสืบ ค้นได้แล้ว เรียกว่า โฮมเพจ (Home Page) ส่วนเวบเพจ (Web Page) หน้าอื่นๆอาจเรียกว่า   เวบ ดังนั้น การใช้คำว่า เวบเพจ จึงเป็นคำกลางๆในการเรียกเวบ
           37)  Web Server หรือ Web Site หมายถึง เครื่องให้บริการข้อมูลข่าวสารในอินเตอร์เน็ต แก่เครื่องอื่นๆ


           38)  URL หรือ Uniform Resource Locator หมายถึง ระบบอ้างตำแหน่งสำหรับ WWW โดย URL เกี่ยวกับวิธีเข้าถึงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ต้องการใช้ และไดเรกทอรี่ Directory และไฟล์ที่ต้องการจะใช้บนเซิร์ฟเวอร์
           39) Browser หมายถึง โปรแกรมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้บริการ เช่น ติดต่อเชื่อมโยงและค้นหาฐานข้อมูลของข่าวสารในระบบ www ของอินเตอร์เน็ต เช่น Netscape, Mosaic และ Internet Explorer เป็นต้น
           40)  ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line หมายถึง เทคโนโลยีสำหรับส่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ต โดยผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา ด้วยความเร็วสูงมาก
           41)  Digital Signature หมายถึง ลายเซ็นใช้ยืนยันว่าเอกสารนั้นถูกต้อง ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขโดยบุคคลภายนอก เป็นวิธีเพิ่มความปลอดภัยนอกเหนือจากการเข้ารหัส และตรวจสอบความถูกต้องให้กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารลับ บัตรเครดิต และเงินแบบดิจิตอล สำหรับในประเทศไทย ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเสนอให้มีกฎหมายรับรองการใช้ลายเซ็นดิจิตอล
           42)  ISDN digital modem หรือเรียก ISDN terminal adapter หมายถึง โมเด็มดิจิตอลสำหรับ ISDN สามารถรับและส่งข้อมูลด้วยอัตราเร็วตั้งแต่ 64 Kbps – 128 Kbps
ISDN ย่อมาจาก Integrated Services Digital Network หมายถึง ระบบเครือข่ายแบบดิจิตอลซึ่งสามารถทำการส่งได้ทั้งข้อมูล เสียง และภาพ อุปกรณ์ ต่าง ๆ สามารถเชื่อมเข้ากับ ISDN โดยผ่านตัวเชื่อมแบบดิจิตอล ทำให้ไม่จำเป็นต้องผ่านการแปลงระหว่างสัญญาณอนาล็อก (Analog) กับดิจิตอล (Digital) ด้วยโมเด็ม
            43) MIDI ย่อมาจาก Musical Instrument Digital Interface หมายถึง วิธีที่ทำให้อุปกรณ์ดนตรีแบบดิจิตอล สื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
             44)  PDA ย่อมาจาก Personal Digital Assistant หมายถึง คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ มีโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Spread Sheet ต่างๆ ช่วยจดบันทึก และการนัดหมายต่างๆ
             45)  Multimedia หมายถึง การใช้สื่อหลายอย่างในการนำเสนอข่าวสารซึ่งใช้ทั้งข้อมูล ภาพนิ่ง วิดีโอ และเสียง รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “ มัลติมีเดีย” บางทีเรียก “ระบบหลายสื่อ”
             46)  DNS  หรือ  Domain  Name  System  หมายถึง ระบบฐานข้อมูลของชื่อเครื่องและที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตโดยมีเซิร์ฟเวอร์  Server  ทำหน้าที่เปลี่ยนชื่อเป็นเลขทางการ   หรือเลขอ้างอิงของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า “Internet  Protocal  Address”
             47)  Fiber  Optic  Network  หมายถึง ระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้เส้นใยแก้วนำแสงและเทคโนโลยีของเลเซอร์ในการ ส่งข้อมูล
             48)  ISDN (ไอเอสดีเอ็น)  ย่อมาจาก  Intergrated  Services  Digital  Network  หมายถึง ระบบเครือข่ายแบบดิจิตอล   ซึ่งสามารถทำการส่งได้ทั้งข้อมูล  เสียง  และภาพ   อุปกรณ์ต่างๆ  สามารถเชื่อมเข้ากับ  ISDN  โดยผ่านตัวเชื่อมแบบดิจิตอล (Digital)  ทำให้ไม่จำเป็นต้องผ่านการแปลงระหว่างสัญญาณอนาล็อก (Analog)  กับดิจิตอล ด้วยโมเด็ม
             49)  NIC  หรือ  Network  Interface  Card  หมายถึง แผง   หรือบอร์ดวงจร  สำหรับติดตั้งในคอมพิวเตอร์   เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้
             50)  VPN  ย่อมาจาก  Vitrual  Private  Network  หมายถึง การเชื่อมต่อโดยใช้ช่องทางสื่อสารพิเศษที่จำลองขึ้นมาชั่วขณะ  ที่เรียกว่า  “Tunnel”  หรือ  “อุโมงค์”  ในการรับ – ส่งข้อมูล   แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในเครือข่ายสาธารณะอย่างอินเทอร์เน็ต   ซึ่งเป็นโซลูชั่น (Solution)  หนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
             51)  Cyberselling  หมายถึง  การขายสินค้าหรือบริการต่างๆ  เสนอสินค้า  ตกลงซื้อขาย และจบลงด้วยการบริการหลังการขายในระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องไปหาลูกค้าที่บ้านด้วยตัวเอง
             52) Cyber shopping  หมายถึง การเลือกซื้อสินค้าชนิดต่างๆ  ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านค้า   และจ่ายเงินสด   แต่ผู้ซื้อสามารถจ่ายเงินดิจิตอล  (Digital  cash)  แทน
             53)  Cyberspace  หมายถึง สถานที่ๆ  ไม่มีรูปทางกายภาพ   ซึ่งแต่ละคนสามารถติดต่อกันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต
             54)  Hacker  หมายถึง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่พยายามหาทางเข้าไปในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี มาตรการรักษาความปลอดภัย  ทั้งนี้อาจเพื่อแสดงว่ามีความสามารถสูง  หรือเพื่อความต้องการที่ผิดกฎหมาย
             55) ไวรัส  (Virus)  หมายถึง โปรแกรมที่พวกแครกเกอร์ (Cracker) เขียนให้เพื่อให้โปรแกรมอื่นติด  และแพร่เชื้อเหมือนเชื้อโรค เมื่อมีการติดไวรัสบางตัวอาจไม่มีการทำอะไรมาก นอกจากเขียนโปรแกรมแปลกๆ ที่หน้าจอ แต่ส่วนใหญ่ไวรัสเหล่านี้จะทำความเสียหาย เช่น ลบไฟล์ของผู้ใช้ ทำงานช้าลงเรื่อยๆ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆไม่ทำงาน และทำความเสียหายต่อ ฮาร์ดดิสก์เป็นต้น
             56)  Cracker  หมายถึง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่พยายามหาทางเข้าไปในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อทำลาย ขโมยข้อมูล หรือเพื่อความต้องการที่ผิดกฎหมาย
             57)  BBS หรือ Bulletine Board System  หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ (Server)  สำหรับข่าวสาร หรือกระดานข่าวซึ่งผู้ใช้สามารถอ่าน รับ แลกเปลี่ยน และประกาศข่าว
             58)  BIOS ย่อมาจาก Basic Input System หมายถึง การสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์ต่างๆ กับระบบปฏิบัติการ ซึ่งค่าต่างๆ ของฮาร์ดแวร์แต่ละตัวจะถูกเก็บไว้ ณ ที่นี้ การอัพเดท (up date)ข้อมูลในไบออสสามารถทำได้หากในอนาคตมีฟีเวอร์ใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามา
             59)  DNS หรือ Domain Name System  หมายถึง ระบบฐานข้อมูลของชื่อเครื่องและที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต  โดยมีเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เปลี่ยนชื่อเป็นเลขทางการ หรือเลขอ้างอิงของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เนตที่เรียกว่า Internet Protocol Address
             60)  GIS  ย่อมาจาก Geographic Information System หมายถึง ระบบสารสนเทศที่แสดงข้อมูลต่างๆที่ปรากฎในแผนที่ได้ Geographic  Information  System  หมายถึง ระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์รวบรวมจัดระบบเกี่ยวกับแผนที่และข้อมูลข่าวสารด้าน ภูมิศาสตร์ของอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ดิน ป่าไม้ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ การแก้ปัญหาจราจร  เป็นต้น
             61)  GSM ย่อมาจาก Global System for Mobile Communications หมายถึง มาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้กันมากในยุโรป มาตรฐานนี้ใช้ความถี่ 900 MHz หรือ 1800MHz  ก็มี
             62)  MIS  ย่อมาจาก Management Information System  หมายถึง ระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกองค์การ มาจัดทำเป็นรายงานสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการจัดการ
             63)  CAD ย่อมาจาก Computer Aided Desing  หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครือข่าย
             64) Microsoft Windows หมายถึง ระบบปฎิบัติการที่ใช้รูปไอคอน (icon) เป็นส่วนประสานให้ใช้ เมาส์ (Mouse) เลือกกด เพื่อนำไปสู่การนำคำสั่งที่แสดงได้ด้วยไอคอนนั้นมาทำงาน
             65)  HTML หรือ Hypertext Markup Language หมายถึง ภาษาที่เขียนและกำหนดรูปแบบของเวบเพจ  หรือเอกสารต่างๆบนเวิล์ดไวด์เวบ
             66)  Intranet หมายถึง ระบบเชื่อมโยงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท หรือองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีของเวิล์ดไวด์เวบในระบบอินเตอร์เนต รู้จักกันในชื่อ “อินทราเน็ต”
             67)  ATM หรือ Asynchronous Transfer Mode หมายถึง มาตรฐานของเนตเวิร์ก หรือเครือข่ายซึ่งสามารถส่งทั้งข้อมูลเสียงและวีดีโอ โดยผ่านการเชื่อมโยงของเส้นใยแก้วนำแสง
              68) E-Commerce หมายถึง กระบวนการของการซื้อขายสินค้า บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีหลักๆ 2 ตัวคือ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ดาวเทียม หรือใยแก้วนำแสง ส่วนอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้งสองก็รวมกันเป็นอินเตอร์เนต  ( Internet ) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก เช่น การโฆษณา การตลาด  การบริการลูกค้า การขนส่ง และการชำระเงิน โดยเปลี่ยนจากการทำงานแบบปกติที่อิงเอกสารเป็นหลัก มาเป็นการอิงกับนวตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศอี-คอมเมิร์ส (E-Commerce) ช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการสั่งซื้อ จัดส่ง และการชำระเงิน สำหรับสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ของบริษัท และระบบการจัดเก็บสินค้า บางทีเรียก “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”
            69)  E-Business หมายถึง การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆ เพื่อติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และการจัดการต่างๆ ในองค์กร (โดยระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้เฉพาะในองค์กรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Intranet เช่นผู้จัดการสามารถส่งอี-เมล์, เอกสารบนเวบ รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเวิร์คกรุ๊ป (Work-group) ต่างๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานนับพันหรือแม้แต่จัดการกับ งานต่างๆ ซึ่งไม่สามารถพบปะเจอะเจอกันได้โดยตรง
           70) E-Market หมายถึง ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายไว้ด้วยกัน เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข่าวสาร  ผลิตภัณฑ์  บริการและการชำระเงิน โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการบางอย่าง และช่วยทำให้ง่ายดายขึ้น เช่น การเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier)  การกำหนดราคาสินค้า  การสั่งสินค้า  การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่ขึ้นกับที่ตั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย
            71)  Band Width  หมายถึง ขีดความสามารถในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายเคเบิ้ล ไฟเบอร์ออพติกหรือสายลวดทองแดง คิดเป็นกี่บิต ( bits ) ต่อวินาทีแบนด์ วิธ (band width) ที่มีขีดความสามารถสูง หมายถึงจะบริการผู้ใช้ได้จำนวนมากขึ้น   และผู้ใช้สามารถที่จะสื่อและรับข้อมูลข่าวสารได้ในปริมาณมาก
           72)  GIO  คำย่อมาจาก  chief  information  officer หมายถึง  กรรมการผู้จัดการหรือหัวหน้าสำนักงานด้านการจัดระบบสารสนเทศภายในองค์กร ทำหน้าที่วางนโยบายวิจัย และพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานและส่งเสริมพัฒนา   ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรหรือ การผสมผสานใช้คอมพิวเตอร์กับระบบโทรคมนาคม   เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประหยัดโดยการใช้คอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลที่มีสมรรถนะสูงหรือเวิร์ค สเตชั่น  ( work  station) เป็นผู้ให้บริการ   (server)   ประมวลข่าวสารแก่ผู้ใช้  (client)  หรือพีซีหลายตัวได้แบบระบบเครือข่ายแลน (LAN) หรือดาวเทียมสื่อสาร   สถานีรับส่งโทรศัพท์ โทรทัศน์  เทเล็กซ์และข้อมูลข่าวสารอื่นไปทั่วโลกผ่านทางดาวเทียมที่อยู่บนสถานีอวกาศ และสถานีรับส่งภาคพื้นดิน
           73)  Data  Highway  หมายถึง โครงสร้างเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทางคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็ก ทรอนิคส์ได้ทั่วไปหมด   เปรียบเสมือนทางหลวงของข้อมูล   ปัจจุบันนิยมใช้คำว่า   “ทางด่วนข้อมูลข่าวสาร”  (information  superhighway)  เพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างกว่า   การพัฒนาของระบบสื่อสารโทรคมนาคมของโลกทำให้เราสามารถติดต่อหาข้อมูลข่าวสาร ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
           74)  Electronic  Mail  [E – mail]  หมายถึง การส่งจดหมายหรือข้อความผ่านระบบคอมพิวเตอร์   (และคู่สายโทรศัพท์)   ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของหน่วยงาน   หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงทอดไปสู่หน่วยงานอื่น ซึ่งปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วและสเยค่าใช้จ่ายต่ำ
           75)  Information  Society  หมายถึง สังคมของประเทศยุคหลังพัฒนาอุตสาหกรรม   ซึ่งข้อมูลข่าวสารเป็นสินค้าหลักที่สำคัญที่สุด   ความสัมพันธ์ทางชนชั้น รัฐบาลและเศรษฐกิจ   และการฑูต ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการโอนย้ายข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารกับความมั่งคั่งคือสิ่งเดียวกัน   ข้อมูลข่าวสารคือพลังที่ข้ามพรมแดนของประเทศได้สะดวกยิ่งกว่ากองทัพใดๆ ในอดีต
           76) Information  Superhighway  หมายถึง ทางด่วนหรือทางหลวงข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเส้นใยนำแสง  (fiber  optic)   ที่ทำให้ประชาชนในสหรัฐและประเทศอื่นที่ลงทุนเรื่องระบบเครือข่ายนี้สามารถ ที่จะสื่อสารข้อมูล (ภาพ เสียง วีดิโอ) ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วโลกได้อย่าง รวดเร็ว ทำให้คนทั้งโลกสามารถติดต่อสื่อสารค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวมทั้งจะนั่งทำงานที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ เพราะสามารถติดต่อกับสำนักงาน  เพื่อร่วมงานและลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายนี้ได้
           77)  Information  Technology  [IT]  หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ   การค้นคิดและพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำให้มนุษย์เราสามารถสร้าง  เก็บและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  (ข้อความ  ตัวเลข  เสียง  ภาพ)   ได้อย่างกว้างขวางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   และสามารถสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา ก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หรือหมายถึง กระบวนการต่างๆ  และระบบงาน   ที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ  สารสนเทศคือ ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ  (raw  data)  มาคำนวณทางสถิติ หรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้น จะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
         78)  Internet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด   เป็นเสมือนเครือข่ายแม่ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายย่อยราว  50,000   เครือข่ายย่อยใน  90  ประเทศทั่วโลกมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   (host  computer)  หรือ  (superserver)  กว่า  2  ล้านเครื่อง  มีสมาชิกผู้ใช้มากกว่า  30  ล้านคน  และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ที่เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตสามารถใช้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างหลากหลาย  อาทิ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E – mail)  การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล   (ทั้งข้อมูล  ข่าวสาร โปรแกรมอื่นๆ )   การค้นหาไฟล์และฐานข้อมูล  (ด้านธุรกิจ  การศึกษา  การวิจัยฯลฯ)กลุ่มสนทนาและข่าวสารเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะการใช้โปรแกรมขนาด เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

(ที่มา  :  www.thaiit2000.com)

World Wide Web คืออะไร
World Wide Web หรือที่เรามักเรียกสั้นๆว่า Web หรือ W3 (WWW)
คือ คอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต ที่ถูกเชื่อมต่อกันในแบบพิเศษที่ทำให้คอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเข้าถึง  ข้อมูลเนื้อหาที่เก็บไว้ภายในของแต่ละเครื่องได้ (กลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่) โดยผ่านทางบราวเซอร์ (Browser)
ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้อ่านและตอบโต้ข้อมูล ต่างๆที่มีอยู่ใน World Wide Web  โดยเฉพาะ บราวเซอร์ที่พบเห็นได้มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ Internet Explorer ของ และ Mozilla Firefox

 World Wide Web
เวิร์ลไวด์เว็บถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีโครงการทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ในทวีปยุโรป โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ CERN ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ที่ได้รับเกียรติเป็นบิดาของเวิร์ลไวด์เว็บได้แก่ Tim Berners-Lee ทิมได้คิดโครงการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารขึ้้นมา โดยใช้ระบบไฮเปอร์เท็กซ์ และโครงการของเขาก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยจนเขากลายเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ไป ปัจจุบันนี้ทิมทำงานอยู่ที่
World Wide Web Consortium หรือชื่อย่อว่า W3C ซึ่งเป็นองค์กรศูนย์กลางของเครือข่ายใยแมงมุมทำหน้าที่รับรอบมาตรฐานต่างๆของระบบทั้งหมด

HTTP คืออะไร HyperText Transfer Protocol (HTTP) เป็นโปรโตคอลหลักในการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ โดยมีจุดประสงค์แรกเริ่มในการเป็นช่องทาง สำหรับการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน HTML

HTTP เป็นการพัฒนาร่วมกันโดย World Wide Web Consortium ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลมาตรฐานเว็บ และคณะทำงานจาก Internet Engineering Task Force โดยออกมาเป็นชุดเอกสาร RFC เอกสารชิ้นที่สำคัญคือ RFC 2616
ซึ่งเป็นมาตรฐาน HTTP 1.1 ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน HTTP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ร้องขอ/ตอบกลับ ระหว่างเครื่องลูกข่ายที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ กับเครื่องแม่ข่ายที่เรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยทำงานบนโปรโตคอล TCP ตามพอร์ตที่กำหนด

web browser หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่ สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลัง
ข้อมูลอื่นๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนสื่อในการติดต่อกับเครือข่าย หรือ เน็ตเวิร์คขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ

ประโยชน์ของ Web Browser สามารถ ดูเอกสารภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสวยงามมีการแสดงข้อมูลในรูปของ ข้อความ ภาพ และระบบมัลติมีเดียต่างๆทำให้การดูเอกสารบนเว็บมีความน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้อินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นในปัจจุบัน

URL คืออะไร
URL ( Universal Resource Locator ) : ชื่อหรือที่อยู่ของ เวบไซต์  เช่น http://www.justusers.net หรือ ftp://ftp.justusers.net  ซึ่งช่องที่มีไว้สำหรับกรอกชื่อเวบไซต์ต่างๆ ในเวบเบราเซอร์ เขาจะเรียกกันว่า ช่องกรอก URL

Web Site : เปรียบได้กับ สำนักงาน หรือ บ้านหลังหนึ่ง ที่อัดแน่นไปด้วยสาระสำคัญ และ เปี่ยมไปด้วยรูปภาพที่สวยงาม โดยมี โฮมเพจ เป็นประตูทางเข้าสู่เวบไซต์นี้  ทั้งนี้เวบไซต์ต่างๆ โดยมากต้องขึ้นต้นด้วย http:// เช่น http://www.justusers.net เป็นต้น
โดยในขณะที่ เบราเซอร์ รุ่นใหม่ๆ เพียงแค่ท่านใส่คำว่า http://www.justusers.net  หรือ justusers.net ก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้แล้ว

บล็อก (Blog)

เป็นคำย่อมาจากศัพท์ว่า Weblog ที่เกิดจากการรวมกันของคำสองคำคือ Web หมายถึง เว็บไซต์ และ Log หมายถึง บันทึก
และเมื่อรวมมากันเป็น Weblog แล้วก็หมายถึง เว็บสำหรับเก็บบันทึก
บล็อก ถือว่าเป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถจดบันทึกในสิ่งที่สนใจ ซึ่งอาจใช้สำหรับเก็บบันทึกเรื่องราวส่วนตัวเป็นไดอารีออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ หรือนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาเฉพาะด้าน

โดย ตาม ปกติแล้วเนื้อหาที่ได้บันทึกลงไปในครั้งล่าสุดจะถูกนำไปแสดงไว้ที่หน้าแรก ให้โดยอัติโนมัติเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถติดตามเนื้อหาใหม่ได้สะดวก นอกจากนี้ผู้เขียนยังสามารถจัดหมวดหมู่แบ่งประเภทของเนื้อหาได้อีกด้วย

จุด เด่นของบล็อก  ก็คือ การที่ผู้เขียนมีอิสระในการสร้างบทความของตน และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหานั้นได้ ในกรณีที่เจ้าของบล็อกอนุญาติอีกด้วย ซึ่งบล็อกจะแตกต่างจากเว็บบอร์ดตรงที่ผู้เขียนบทความสามารถดูแลการนำเสนอ เนื้อหาของตนได้อย่างสะดวก

   ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก สังเกตได้ง่ายๆ จากลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ

  •   มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่ำเสมอ
  •   ข้อมูลจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ คือรายการล่าสุดจะถูกแสดงไว้ด้านบนสุดของเว็บเพจ
  •   แล้วไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ
  •   มักจะมีการลิงค์ไป หาบล็อกอื่นที่ผู้เขียนสนใจหรือได้เสนอความคิดเห็นโยงต่อจากข้อเขียน
  •   ที่เขาอ้างถึง ดังนั้น นอกจากบล็อกจะใช้ในการเขียนและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ แล้ว ก็ยังเป็น
  •   แหล่งรวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกนั้นๆ ใช้เป็นฐานเพื่อเสริมต่อความรู้อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ของบล็อกอื่นๆ หรือลิงค์ของเว็บไซต์ก็ตาม
  • บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่าน ที่สนใจในบันทึกที่มีความสัมพันธ์กันในใจความหลัก
  • และเมื่อผู้อ่านได้รับความรู้ต่างๆ จากผู้เขียนบล็อกแล้ว ผู้อ่านมักจะมีการสนอความคิดเห็น (Comment) เพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้อ่านและผู้เขียนบล็อก

บล็อกแต่ละบล็อกจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น บล็อกที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ บล็อกด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บล็อกด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ส เป็นต้น การสร้างจุดยืนของบล็อกเช่นนี้ และมีการเขียนที่เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้บล็อกเป็นที่น่าสนใจติดตามจากผู้อ่านมากมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: