Advertisements
Posted by: Kru_J | กันยายน 26, 2013

แนวข้อสอบนักเรียนชั้นมัธยม

แนวข้อสอบนักเรียนชั้นมัธยม

วิชาคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของเทคโนโลยี   

    เทคโนโลยี  หมายถึง  การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มา เป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

2. ความสำคัญของเทคโนโลยี

    1. เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

    2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
3. เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ 
  

3. ประโยชน์ของเทคโนโลยี

–  ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แถมยังช่วยพัฒนาระบบอารายธรรมโดยทางอ้อมอีกด้วย
เรื่องราวจากการเริ่มต้นเทคโนโลยี ยาวนานจนบัดนี้ทำให้มนุษย์เราแทบไม่สามารถแยกจากเทคโนโลยีไปได้แล้ว
–  ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น
–  ช่วยให้เราทันสมัย
–  ช่วยประหยัดเวลา
–  ช่วยในการทำงาน

4. โทษของเทคโนโลยี        

     เทคโนโลยีถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของ มนุษย์มากไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน  การทำงานต่างๆ และการติดต่อสื่อสารซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  แต่ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักใช้ก็จะมีโทษต่อมนุษย์เช่นกันเช่นมีผลทำลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและอาจทำให้มนุษย์ขี้เกียจทำงานมากขึ้นเพราะอันเนื่องมาจากความ สะดวก สบายรวดเร็วเกินไป

5. ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

      ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่มองเห็นและจับต้องสัมผัสได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) เมนบอร์ด (Mainboard) และอุปกรณ์ต่อพ่วงรอบข้าง (Peripheral) ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ หน่วยประมวลผลกลาง จอภาพ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ฮาร์ดแวร์จะไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองเดี่ยว ๆ ได้ จะต้องนำมาต่อเชื่อมเพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบที่เรียกว่า “ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)” ที่มีโครงสร้างของระบบจะทำงานตามโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น

2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรม (Program) หรือชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้อง การ ซึ่งคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมาจากโรงงานจะยังไม่สามารถทำงานได้ใน ทันที ต้องมีซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานตาม ต้องการได้ โดยโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้นจะเขียนจากภาษาต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมีโปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนักเขียนโปรแกรมเป็นผู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียนซอฟต์แวร์แบบ ต่าง ๆ ขึ้นมา

ซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็น ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการและควบคุม ทรัพยากรต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือสำหรับการทำงานพื้นฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ใช้เริ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำงานจะเป็นไปตามชุดคำสั่งที่เขียนขึ้น ตลอดจนควบคุมการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เพื่อใช้งานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น งานด้านการจัดทำเอกสาร การทำบัญชี การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ตามแต่ผู้ใช้ต้องการ

3 ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลคำนวณ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลบุคลากรเกี่ยวกับรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาหรือ ประวัติการทำงาน ซึ่งอาจนำมาจำแนกเป็นรายงานต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานได้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขมาตรๆ ไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลัง ก็ใช้สำหรับคำนวณเป็นปริมาณไฟฟ้า ที่ใช้ในแต่ละเดือน แล้วคิดเป็นเงิน ที่จะต้องชำระให้กับการไฟฟ้าฯ

4. บุคคลากร (Peopleware) คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ และผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้นๆ บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์นั้น มีความสำคัญมาก เพราะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ นั้นจะต้องมีการจัดเตรียมเปลี่ยนระบบ จัดเตรียมโปรแกรมดำเนินการต่างๆ หลายอย่าง ซึ่งไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ ถ้าหากไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก เราจึงถือว่าบุคลากร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเภทใหญ่ ๆ

5. กระบวนการทำงาน (Documentation/Procedure) เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์หรือข้อสนเทศจากคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนการทำงาน ต้องมีระเบียบปฏิบัติให้เป็นแบบเดียวกัน มีการจัดทำคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ให้ทุกคนเรียนรู้และใช้อ้างอิงได้นอกจาก นั้นเมื่อการใช้มาตรฐาน ช่วยให้การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานย่อยๆ ราบรื่น การจัดซื้อจัดหา ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ก็จะง่ายขึ้นเพราะทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกัน

6. โปรแกรม Photoshop

Ing01

                   คือ แถบด้านบนสุดของวินโดว์ ใช้แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่กำลังจะสร้างขึ้นมา อยู่ในมุม

ด้านซ้ายมือ พร้อมกับปุ่มควบคุมการทำงานของวินโดว์สำหรับทำการพัก / ขยายวินโดว์ และปิดโปรแกรมอยู่ทางมุมด้านขวามือ

 

    เป็นเมนูหลักที่ใช้สั่งการของโปรแกรม ประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ที่ใช้จัดการกับไฟล์ภาพ ทำงานกับ

ภาพ และปรับค่าต่างๆ โดยเมนูนี้มีเมนูย่อยๆ ให้เลือกใช้งาน

   File

เมนูสำหรับจัดการไฟล์ภาพ การพิมพ์ และการทำงานอัตโนมัติ

   Edit

เมนูคำสั่งที่ใช้แก้ไขรูปภาพและปรับการทำงานของโปรแกรม

   Image

เมนูสำหรับปรบแต่งสี แสงเงา และขนาดของภาพ

   Layer

เมนูจัดการกับเลเยอร์

   Select

เมนูสำหรับการจัดการกับ Selection

   Filter

เมนูสำหรับใส่ฟิลเตอร์ให้รูปภาพ

   View

เมนูสำหรับใช้ปรับแต่งเครื่องมือนับ วัดระยะ และคำนวณพื้นที่

   Window

เมนูคำสั่งในการจัดการพาเลตและแถบเครื่องมือต่าง ๆ

   Help

เมนูสำหรับเปิดูข้อมูล ช่วยเหลือและแนะนำในการทำงานต่าง ๆ

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดให้ 6 ข้อ (ห้ามลอกกัน)

แล้วเขียนลงในใบงาน และทำลงหน้าเว็บ  ด้านล่างนี้

พร้อมทั้งใส่ชื่อ ชั้นให้เรียบร้อย

(12 คะแนน)

Posted by: Kru_J | กันยายน 20, 2013

คำถามสำหรับนักเรียนชั้น ป.6

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ

วิชาคอมพิวเตอร์และครูผู้สอน

Posted by: Kru_J | กันยายน 20, 2013

คำถาม ข้อที่ 2

นักเรียนคิดว่าการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป

เช่น การคุยโทรศัพท์นานเกินไป บ่อยเกินไป

หรือ การใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป

ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม คนรอบข้างนักเรียน

และตัวนักเรียนอย่างไรบ้าง ? 

หากคนรอบข้างนักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าว

นักเรียนจะทำอย่างไร ?

Posted by: Kru_J | กันยายน 20, 2013

คำถามสำหรับนักเรียนชั้น ม.2

นักเรียนคิดว่าเฟสบุ๊คมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร นักเรียนใช้งานเฟสบุ๊คบ่อยหรือไม่ ?

Posted by: Kru_J | กรกฎาคม 17, 2012

ครูเจ

ตุ๊กตา Apple Girls Band เตือนใจวัยรุ่น ใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์

1Share Share
ตุ๊กตา Apple Girls Band
ตุ๊กตา Apple Girls Band

ตุ๊กตา Apple Girls Band
ตุ๊กตา Apple Girls Band

ตุ๊กตา Apple Girls Band

ตุ๊กตา Apple Girls Band

ตุ๊กตา – แอปเปิ้ล เกิร์ลส์ แบนด์ เตือนใจวัยรุ่น..ใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ (บานาน่า เรคคอร์ด)

           เพราะ เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกวงเดียวในไทย ที่นำอุปกรณ์ไฮเทค ที่มีแอพพลิเคชั่นทันสมัย มาใช้เล่นดนตรี แทนเครื่องดนตรี สำหรับ สาว ๆ วง Apple Girls Band (แอปเปิ้ล เกิร์ลส์ แบนด์) จากค่าย Banana Record จนได้รับการตอบรับดีเกินคาดในโลกออนไลน์ แต่เพราะการนำอุปกรณ์ไฮเทคมาใช้นี่เอง จนบางครั้งมีหลาย ๆ คน เอ่ยถามกับสาว ๆ กลุ่มนี้ว่า ไม่กลัวว่าจะกลายเป็นการชี้นำให้วัยรุ่นยุคใหม่ยึดติดกับพวกอุปกรณ์ไฮเทคจน เกินพอดีหรือ?? งานนี้ สาว ตุ๊กตา จมาพร แสงทอง เจ้าของเสียงร้องซิงเกิ้ล รัก-ยิ้ม หนึ่งใน แอปเปิ้ล เกิร์ลส์ แบนด์ เลยขอเป็นตัวแทนเพื่อน ๆ ออกมาเตือนใจวัยรุ่นยุคใหม่

           “จริง ๆ แล้ว พวกเราทุกคนรวมตัวกันทำในสิ่งที่ชอบและถนัดมากกว่าค่ะ อย่างอุปกรณ์ไฮเทคอย่างเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พวกนี้ ที่เลือกมาใช้ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่พวกเราเลือกมาเล่นดนตรี ทำในสิ่งที่พวกเราถนัดกัน ออกมาให้ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาชมพวกเราในโลกออนไลน์ ได้รับความสุขจากพวกเรากลับไป และอยากให้มองว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์มากกว่า ค่ะ 

           ยังไงก็อยากฝากเตือนใจวัยรุ่นยุคใหม่ทุกคน ให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้ด้วยวิจารณญาณและสร้างสรรค์กันนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ควรไปเบียดเบียนผู้ปกครองค่ะ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ที่จะทำในสิ่งที่ชอบ กิจกรรมอื่น ๆ ให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ได้เหมือนกันค่ะ (ยิ้ม)”

Posted by: Kru_J | พฤศจิกายน 23, 2011

เจ้าพ่อแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี

สตีฟ จ็อบส์ ซีอีโอแอปเปิ้ล เจ้าพ่อแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี

 

สตีฟ จ็อบส์ เป็นบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกฐานะผู้ก่อตั้งร่วมและตำนานแห่ง แอปเปิ้ล บริษัทขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก…บัดนี้ชื่อของ สตีฟ จ็อบส์ ได้กลายไปเป็นตำนาน…ของ ..เจ้าพ่อแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี ไปแล้ว

สตีฟ จ็อบส์ ได้จากไปแล้ว ด้วยวัย 56 ปี (5 ตุลาคม 2554) โดยเขาป่วยเป็นโรคโรคมะเร็งตับอ่อนมานานหลายปีแล้ว

ประวัติ Steve Jobs (สตีฟ จ็อบส์)

สตีเฟน พอล จ็อบส์ หรือ สตีฟ จ็อบส์ เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1955 (2498) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เขาสมรสกับลอเรนซ์ พาวเวลล์ เมื่อวัน 18 มีนาคม ค.ศ. 1991 และมีบุตรด้วยกันสามคน ได้แก่ รีด, เอริน และ อีฟ จ็อบส์ นอกจากนี้ เขายังมีลูกสาวนอกสมรสอีกหนึ่งคนด้วย คือ ลิซ่า จ็อบส์

ชีวิตในวัยเรียน จ็อบส์จบการศึกษาจาก โฮมสตีดไฮสคูล ในเมืองคิวเปอร์ทิโน่ และสมัครเรียนต่อที่รีด คอลเลจ ในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนเท่าไรนัก เพราะเรียนได้ภาคการศึกษาเดียวก็ถูกพักการเรียนเสียแล้ว แต่หลายปีต่อมาเขาได้รับเชิญไปปาฐกถาในพิธีสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยา ลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเขาได้กล่าวเอาไว้ว่า

“การที่ผมพักการเรียนที่รีด คอลเลจ ทำให้ผมมีเวลาไปเข้าเรียนเกี่ยวกับตัวอักษร ถ้าผมไม่ได้เรียนวิชานั้นที่วิทยาลัยรีด เครื่องแม็คอินทอชคงจะไม่มีรูปแบบอักษรหลากหลาย และไม่มีฟอนต์ ที่มีการแบ่งระยะห่างอย่างถูกสัดส่วนเช่นนี้”

จ็อบส์เริ่มฉายแววนักธุรกิจตั้งแต่เขาอายุเพียง 21 ปีเท่านั้น หลังจากที่เขาและ สตีฟ วอซเนียก ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทแอปเปิ้ล คอมพิวเตอร์ ขึ้นในปี 1976 ในไม่ช้า Apple I เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่นำออกสู่สายตาชาวโลก โดยตั้งราคาไว้ที่ 666.66 ดอลลาร์ ซึ่งจ็อบส์ก็ใช้เวลาไม่นานก็สามารถขายคอมพิวเตอร์ให้กับร้านค้าท้องถิ่นได้ 50 เครื่อง และแอปเปิ้ลก็เริ่มต้นธุรกิจขึ้น โดยมีวอซเนียกเป็นผู้ออกแบบสินค้า ส่วนจ็อบส์ทำหน้าที่นักการตลาด

และในปี ค.ศ.1977 ความสำเร็จของจ็อบส์ก็ได้รับการตอกย้ำอีกครั้ง หลังจากที่บริษัทแอปเปิ้ลปล่อย  Apple II ออกมา ทำให้แอปเปิ้ลกลายเป็นผู้ผลิตรายสำคัญในวงการอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1980 แอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ได้กลายมาเป็นบริษัทมหาชน และการเปิดขายหุ้นให้แก่สาธารณชนผู้สนใจร่วมลงทุน ทำให้สถานภาพส่วนตัวของจ็อบส์สูงส่งขึ้นเป็นอันมาก

ตามมาด้วยความสำเร็จในการพัฒนา เครื่องแมคอินทอช ในปี ค.ศ.1984 ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่มีส่วนประสานงานผู้ใช้แบบกราฟฟิก หรือ วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านทางสัญลักษณ์หรือภาพนอกเหนือจากตัวอักษร ทำให้แอปเปิ้ลประสบความสำเร็จทางการค้าอย่างมากเช่นกัน แอปเปิ้ลจึงเลิก พัฒนาเครื่อง Apple II เพื่อส่งเสริมสายการผลิตเครื่องรุ่นแมค และยังคงยืนหยัดมาจนกระทั่งทุกวันนี้

Posted by: Kru_J | กันยายน 20, 2011

IT World

บล็อก (Blog)

เป็นคำย่อมาจากศัพท์ว่า Weblog ที่เกิดจากการรวมกันของคำสองคำคือ Web หมายถึง เว็บไซต์ และ Log หมายถึง บันทึก
และเมื่อรวมมากันเป็น Weblog  ถือว่าเป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถจดบันทึกในสิ่งที่สนใจ ซึ่งอาจใช้สำหรับเก็บบันทึกเรื่องราวส่วนตัวเป็นไดอารีออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ หรือนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาเฉพาะด้าน

จุด เด่นของบล็อก  ก็คือ การที่ผู้เขียนมีอิสระในการสร้างบทความของตน และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหานั้นได้ ในกรณีที่เจ้าของบล็อกอนุญาติอีกด้วย ซึ่งบล็อกจะแตกต่างจากเว็บบอร์ดตรงที่ผู้เขียนบทความสามารถดูแลการนำเสนอ เนื้อหาของตนได้อย่างสะดวก

   ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก สังเกตได้ง่ายๆ จากลักษณะต่างๆ ดังนี้

 – –  บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่าน ที่สนใจในบันทึกที่มีความสัมพันธ์กันในใจความหลัก

  •  – – เมื่อผู้อ่านได้รับความรู้ต่างๆ จากผู้เขียนบล็อกแล้ว ผู้อ่านมักจะมีการสนอความคิดเห็น (Comment) เพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้อ่านและผู้เขียนบล็อก

บล็อกแต่ละบล็อกจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่น บล็อกที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ บล็อกด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บล็อกด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ส เป็นต้น การสร้างจุดยืนของบล็อกเช่นนี้ และมีการเขียนที่เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้บล็อกเป็นที่น่าสนใจติดตามจากผู้อ่านมากมาย

อ่านต่อ…

Older Posts »

หมวดหมู่